Journal / Blog

The Role of Simethicone in Functional Dyspepsia

The Role of Simethicone in Functional Dyspepsia. Suriya Keeratichananont, M.D.

More Details

โรคกระจกตาย้วย

โรคกระจกตาย้วย (Keratoconus) เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของกระจกตา คือ กระจกตามีลักษณะบางลงในบริเวณตรงกลาง ทำให้กระจกตาตรงกลางยื่นออกมาข้างหน้าเป็นรูปกรวย หรือ ย้วย

More Details