RX

TH | EN

“Bye Bye Lice" a very good activity for Creating Shared Value

Posted on Oct 10,2014
“Bye Bye Lice

“Bye Bye Lice" a very good activity for Creating Shared Value

Read More

ม.นเรศวร- บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด เปิดตัวการต่อยอดวิจัยเครื่องสำอางกลิ่นกล้วยไม้ช้างกระถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศ

Posted on Sep 30,2014
ม.นเรศวร- บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด เปิดตัวการต่อยอดวิจัยเครื่องสำอางกลิ่นกล้วยไม้ช้างกระถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศ

Read More

โรคกระจกตาย้วย

Posted on Sep 16,2014
โรคกระจกตาย้วย

โรคกระจกตาย้วย (Keratoconus) เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของกระจกตา คือ กระจกตามีลักษณะบางลงในบริเวณตรงกลาง ทำให้กระจกตาตรงกลางยื่นออกมาข้างหน้าเป็นรูปกรวย หรือ ย้วย

Read More

The National Herbarium 11th.

Posted on Sep 04,2014
The National Herbarium 11th.

nvited to visit booth R. X Limited. At the National Herbarium 11th.

Read More
→ More News

VDO Product Present

Air-X TVC 2014

โฆษณา Air-x ปี 2014

→ More VDO